តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីថែទាំអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម? How to care for someone with diabetes?

វីដេអូនេះ (ជាភាសាខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះ) ផ្តល់ការប្រឹក្សាដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត មិញ ច័ន្ទភក្តី មកពី គ្លីនិកស្កាយ រាជធានីភ្នំពេញ។ គាត់ពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលអ្នកថែទាំអាចផ្តល់ការថែទាំដល់គ្រួសារ ឬមនុស្សជាទីស្រលាញ់ដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងផ្ទះ។ ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រធាន​បទ​នេះ សូម​ធ្វើ​ការ​ណាត់​ជួប​ជាមួយ​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត ចាន់ ភក្តី តាម​រយៈ​៖
This video (in Khmer only) is contributed, courtesy of by Dr. Minh ChanPheakdey from Sky Family Clinic, Phnom Penh. He discusses how caregivers can provide care for family or loved ones with diabetic conditions in a home environment.  If you have any concerns regarding this topic, please make an appointment with Dr. ChanPheakdey at:
https://khmermedical.com