Dr. Rath Sokunthea Eng

Dr. Rath Sokunthea Eng
វេជ្ជបណ្ឌិត អេង រដ្ឋសុគន្ធា

General Practitioner

# 122, Russian Federation Street, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh 120802

Languages: Khmer, English

About Dr. Rath Sokunthea Eng

– វេជ្ជបណ្ឌិត វេង រដ្ឋសុគន្ធា (Dr. Eng Rath Sokunthea)
– សញ្ញាប័ត្រ វេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅ នៅ​ សកលវិទ្យាល័អន្តរជាតិ​( General Medical Degree International​ University)
– បច្ចុប្បន្នជា វេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅ និងវេជ្ជបណ្ឌិត រោគកុមារនៅ មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល និងសម្ភពសិរីបុត្ត (Currently a general practitioner and pediatrician at Clinic Serey Both)

Book an Appointment

Make a booking for an In-Clinic Visit or Teleconsult. It is important to note that teleconsult is used for non-emergency advice and to receive consult on elective treatment.